AAA

Stowarzyszenie

 

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY UCZNIOM I SZKOLE „Elektoralna” PRZY ZSS 63 W WARSZAWIE.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom i Szkole „Elektoralna” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, dobrowolną, zrzeszającą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zawiązanym przez nauczycieli dla prowadzenia działalności społecznie użytecznej na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14.

§ 3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 • Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 • Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy.

§ 7
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego oraz odznak i pieczęciwedług wzoru zatwierdzonego przez Zarząd w porozumieniu z Walnym Zgromadzeniem członków Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do optymalnego rozwoju uczniów ZSS nr 63 oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz polepszania warunków kształcenia, wychowania i opieki.

§ 9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • wspieranie szkoły w zakresie jej statutowej działalności,
 • promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych,
 • wspieranie rodzin uczniów będących w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej,
 • działania na rzecz absolwentów, w szczególności  poprzez organizowanie im wolnego czasu
 • współpracę z władzami miasta i instytucjami lub osobami prywatnymi,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku i jego rodzinie.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 • Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być nauczyciel ZSS nr 63
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
 • uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków
 • uczestniczenia w komisjach problemowych
 • organizowania różnych form działalności statutowej Stowarzyszenia
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • dbałość o dobre imię i majątek Stowarzyszenia
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym: w statutowych władzach Stowarzyszenia, Walnych Zebraniach Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11
Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres roku,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 12

 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 • Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 14

 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 16
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 17
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 18

 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 21

 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 • Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa.. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 22
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

§24
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w myśl § 20 pkt c oraz § 19.

§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 27
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 28
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkiem Komisji Rewizyjnej

§29
Członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów, subwencji
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 31

 • Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz do nabywania praw i zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes i Wiceprezes Zarządu działający łącznie, jak również Prezes albo Wiceprezes Zarządu, działający łącznie ze Skarbnikiem Zarządu.
 • Zarząd może upoważnić członków Stowarzyszenia i pracowników do innych czynności w imieniu Stowarzyszenia w sprawach bieżącej administracji. 

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
  • Augustyniak Wanda
  • Broniszewska Agnieszka
  • Dudzik Wioletta
  • Dybowska Agata
  • Dzieciuch – Ciołek Marta
  • Fidelus Elżbieta
  • Głasek Łukasz
  • Janina Jedynak
  • Klimowicz Alicja
  • Kobylańska Anna
  • Kopik Teresa
  • Kosior Hanna
  • Kwiatkowska Katarzyna
  • Latosińska Wioletta
  • Maksymiuk Dorota
  • Marciszewska Ewa
  • Matera Danuta
  • Pilkiewicz  Elżbieta
  • Paluch Dorota
  • Pawikowski Marcin
  • Serafin Iwona
  • Szymańska Maria
  • Wiśniewska Marta
  • Wróbel Maria
BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X