AAA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Do zarządu Samorządu Uczniowskiego klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 213 na rok szkolny 2019/20 zostali wybrani :

 

Przewodniczący - Oliwia Rudzińska z klasy 2a

 

Zastępca - Adam Krzymowski z klasy 3c

 

Skarbnik - Piotr Bieńkowski z klasy 3a

 

Opiekunem jest Pani Dorota Suchecka.

 

 

Do zarządu Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 213 na rok szkolny 2019/20 zostali wybrani :

 

Przewodniczący - Damian Perkowski z klasy 5a

 

Zastępca - Antoni Schwendimann z klasy 4b

 

Skarbnik - Jagoda Szymońska z klasy 6d

 

Opiekunami są Panie Anna Kobylańska i Barbara Żebrowska.

 

 

Do zarządu Samorządu Uczniowskiego klas 7-8 Szkoły Podstawowej nr 213 i oddziałów gimnazjalnych na rok szkolny 2019/20 zostali wybrani :

 

Przewodniczący - Gabrysia Żwinis z klasy 8c

 

Zastępca - Michał Zych z klasy 8a

 

Sekretarz - Kamil Boruc z klasy 7a

 

Sekretarz - Bartłomiej Drożdż z klasy 7c

 

Opiekunami są Panie Maria Lubowidzka - Dąbrowska, Wioletta Dudzik i Magdalena Perzanowska.Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 213
 im I. Sendlerowej w Warszawie

                                                 § 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”
Samorząd  stanowią wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 213 im. Ireny Sendlerowej.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

                                                   
                                                   § 2

Cele Samorządu
Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności Szkoły.
Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.
Rozwijanie samorządności i aktywności na forum Szkoły i poza nią oraz demokratycznych form współżycia.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.
Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.
          Zadania Samorządu
Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 213 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie
Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
Czynne uczestniczenie w życiu Szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych zadań szkoły.
Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.
Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.
                                                      § 3

     1.Władzami samorządu uczniowskiego są:
na szczeblu klas - samorządy klasowe,
na szczeblu szkoły – prezydium samorządu uczniowskiego.
W skład prezydium wchodzą:
przewodniczący Samorządu,
zastępca przewodniczącego,
członkowie prezydium.
Członkowie  prezydium  wybierani są przez ogół uczniów  na  wszystkich  
etapach edukacyjnych poprzez wyłanianie po trzech przedstawicieli klas na zebraniach klasowych.
Przewodniczący wybierany jest przez w głosowaniu tajnym, równym
i powszechnym spośród zaproponowanych kandydatów.
Wybory odbywają się we wrześniu.
Wybory są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
Wybory do władz Samorządu poprzedza kampania wyborcza organizowana przez sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów.
Przewodniczącym zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
Kadencja prezydium trwa rok.
Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji.
W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego samorządu.
Członka prezydium można odwołać, jeżeli narusza regulamin samorządu uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach samorządu.
Na miejsce odwołanego członka powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
Samorząd pracuje w sekcjach, przy czym liczbę, skład i zadania sekcji opracowywane są na ogólnym zebraniu, gdzie wybierani są członkowie sekcji.
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.


                                                       § 4
Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu;
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
Kompetencje samorządu uczniowskiego:
koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii, sugestii członków Samorządu,
wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,


                                                       § 5
Opiekuna Samorządu wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
Opiekun pełni funkcję doradczą samorządu.
Opiekun Samorządu uzyskuje status stałego obserwatora (bez prawa głosu) obrad prezydium i koordynatora działalności samorządu.
Opiekun Samorządu może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.
Kadencja opiekuna samorządu uczniowskiego trwa jeden rok.

                                                      § 6
Wszystkie decyzje prezydium i samorządów klasowych podejmuje się większością głosów w obecności co najmniej połowy ich składu.
Decyzje podjęte przez samorząd uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

                                                      § 7
     Zmiany Regulaminu Samorządu można dokonać podczas wspólnych obrad Samorządu na wniosek przewodniczącego Samorządu, opiekuna Samorządu, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Samorządu.


BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X