AAA

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna


Diagnozujemy indywidualne potrzeby edukacyjne, rozwój emocjonalno-społeczny, trudności w zachowaniu oraz możliwości psychofizyczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Regularna obserwacja uczniów pod kątem całościowej oceny funkcjonowania dziecka, pozwala na bieżące modyfikowanie oddziaływań terapeutycznych. Wraz z zespołem nauczycieli prowadzona jest ocena aktualnego rozwoju psychofizycznego uczniów stanowiąca podstawę do stworzenia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego lub jego modyfikacji. W zależności od potrzeb przeprowadzamy badania diagnostyczne (testy psychologiczne i pedagogiczne).

Poradnictwo


Prowadzimy konsultacje, których celem jest omówienie niepokojących zachowań dziecka,
jego tempa i poziomu rozwoju oraz trudności emocjonalnych. W ramach konsultacji prowadzimy wstępną diagnozę, udzielamy wsparcia rodzicom dzieci doświadczających różnych trudności, wskazujemy na jakie czynniki zwrócić szczególną uwagę w pracy
z dzieckiem, kierujemy również do innych, specjalistycznych  poradni, w których dziecko
lub rodzice mogą uzyskać najbardziej odpowiednią dla nich pomoc. Organizujemy pomoc
dla rodziców w załatwianiu różnych spraw wynikających z zaopatrzenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Organizujemy pomoc socjalną. Wspieramy rodziców
w radzeniu sobie z osobistymi problemami.

Orzecznictwo/Opiniowanie


Opracowujemy opinie psychologiczno-pedagogiczne o uczniach niezbędne w orzecznictwie sądowym, przyznawaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością intelektualną
oraz na potrzeby Zespołu Orzekającego w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
W zależności od potrzeb sporządzamy opinię o funkcjonowaniu ucznia na potrzeby diagnozy
i terapii medycznej (np. psychiatra, neurolog).

Terapia


Przeprowadzamy zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii psychologicznej i pedagogicznej (zgodnie z zaleceniami z orzeczenia) w formie indywidualnej lub grupowo. Ponadto w klasach prowadzone są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych z wykorzystaniem elementów metody ART i START.

Interwencja


Wspieramy w pracy nauczycieli, rodziców i uczniów w różnych sytuacjach kryzysowych. Stale współpracujemy z Policją, Strażą Miejską, instytucjami pomocowymi. Prowadzimy rozmowy
o charakterze mediacyjnym w sytuacjach kryzysowych między nauczycielami, rodzicami
i uczniami. Czuwamy nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.

Profilaktyka


Podejmujemy  działania z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa oraz zdrowia odbywające się w formie cyklicznej (apele wychowawcze, spotkania ze Strażą Miejską, Policją) lub doraźnej.

Doradztwo zawodowe


Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego wspieramy uczniów
w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej w zakresie: wyboru szkoły ponadpodstawowej, planowania kariery edukacyjno-zawodowej oraz udzielamy wszelkich informacji na ten temat.

Zajęcia psychoedukacyjne


Psychoedukacja przede wszystkim ma za zadanie udzielenie informacji na temat rozwoju dzieci oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka oraz rodziców.  W zasadzie tematem konsultacji
i psychoedukacji w naszym gabinecie może być każde zachowanie, uczucie czy problem pojawiający się w relacji dziecko-rodzic, dziecko-środowisko zewnętrzne, dziecko-jego świat wewnętrzny.
Dodatkowo prowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki (tematyka zajęć ustalana
jest w zależności od potrzeb i zgłoszeń rodziców, dzieci i nauczycieli).

Prowadzący:


Klasy I-III oraz klasy V- VII (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym):
Psycholog Monika Robakiewicz-Wiśnicka
Pedagog Anna Baj
Klasy IV-VII (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim)
oraz kl. VIII i gimnazjum
Psycholog Maria Lubowidzka-Dąbrowska
Pedagog Wioletta Dudzik
Doradztwo zawodowe: koordynator - Maria Lubowidzka – Dąbrowska
Trening Umiejętności Społecznych:
Wioletta Dudzik, Maria Lubowidzka-Dąbrowska, Paulina Boczkowska, Anna Baj
Wszelkie działania prowadzone są z poszanowaniem praw uczniów i przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych a także z zapewnieniem standardów bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Wioletta Dudzik:

Poniedziałek      8.00 – 13.00

Wtorek            11.00 – 15.00, 16.00 - 17. 00

Środa                9.00 – 15.00

Czwartek          8.45 – 13.15

Piątek               9.00 – 12.00

Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu):

środa 9.00-10.00, 14.00 - 15.00

 

Anna Baj

Poniedziałek       8.00 – 14.00

Wtorek               8.00 – 14.00

Środa               11.00 – 15.00

Czwartek         11.00 – 13.00, 14.00 - 15.00

Piątek              10.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu):

środa 9.00-10.00, 14.00 - 15.00

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Robakiewicz Monika – szkoła podstawowa:

Poniedziałek       9.00 – 13.00

Wtorek             11.00 – 15.00

Środa                 8.00 – 13.00

Czwartek           8.00 – 14.00

Piątek                8.00 – 13.00

Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu):

poniedziałek 13.00-17.00;

środa 8.30-11.30;

czwartek 8.30-11.30.

 

 Maria Lubowidzka - Dąbrowska - gimnazjum:

Poniedziałek      12.00 - 16.00

Wtorek              11.00 - 16.00 

Środa                   9.00 - 16.00

Czwartek             8.00 - 12.00

Piątek                10.00 - 13.00

 

Konsultacje dla rodziców (po wcześniejszym umówieniu terminu): 

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X