AAA

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 w Warszawie

          Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17


Status pod względem zgodności z ustawą:
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:
 
Brak tekstowej wersji alternatywnej w postaci tekstu

Pliki pdf w formie skanu
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły
 
E-mail: cmaszke@edu.um.warszawa.pl
 
Telefon: (22) 620 48 18


Każdy ma prawo:

Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 
Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 
Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 
Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 213 w Warszawie
 
Adres: Szkoła Podstawowa Nr 213 ul. Elektoralna 12/14 00-139 Warszawa
 
E-mail: sekretariat@sp213.pl
 
Telefon: (22) 620 39 31
 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

BIP MEN Biuro Edukacji Szkoła z pomysłem Facebook
Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz na Polityka cookies.
Rozumiem. X